Privacy en cookie verklaring

Download Privacy en cookie verklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Sybesma Management & Consultancy B.V. (SMC B.V.) streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van SMC B.V. Weest u zich er van bewust dat SMC B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van SMC B.V.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website van SMC B.V. laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:

  • NAW gegevens
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • betalingsgegevens

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit in het belang is voor het functioneren van de onderneming, een en ander zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • communicatie vanuit SMC B.V.
  • administratie en facturatie

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Daarnaast houden wij rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Zo bewaren wij de financiële administratie, waar uw betaalgegevens onderdeel van vormen, tenminste vijf jaar.

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en wij nemen adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij onder andere door het verplicht stellen van het gebruik van adequate wachtwoorden en door onze medewerkers te verplichten gebruik te maken van beveiligde WIFI-netwerken.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SMC B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via info@sybesma.nu.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Dat zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw PC, tablet of smartphone (device). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van uitsluitend functionele cookies. Functionele cookies zijn cookies die nodig zijn om onze website te laten functioneren. In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@sybesma.nu. Wij streven ernaar om binnen 10 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via info@sybesma.nu.

Verbindt - geeft richting - maakt ruimte !